Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ADT.COM.PL / PRIVTECH.PL:

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.adt.com.pl / www.privtech.pl prowadzony jest przez firmę:

ADT Jarosław Radoń
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 15
NIP: 547-101-61-96

Firma

ADT Jarosław Radoń zwana dalej ADT

wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Bielska-Białej, pod numerem 27114, REGON 070562120.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.adt.com.pl / www.privtech.pl są przetwarzane przez

ADT Jarosław Radoń

z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 15.

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy
b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.adt.com.pl / www.privtech.pl
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.adt.com.pl /www.privtech.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.adt.com.pl / www.privtech.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.


Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.adt.com.pl / www.privtech.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
4. W przypadku odbioru osobistego w sklepie ADT Jarosław Radoń przy ul. Piastowskiej 15, Bielsko-Biała, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
5. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 2000 PLN:
* i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.
* i klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzona działalnością gospodarczą zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia a kwotą 2000 PLN.
6. System zamówień został przetestowany przy użyciu przeglądarek WWW:  Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome i zaleca się używanie jednej z powyższych przy składaniu zamówienia


Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.adt.com.pl / www.privtech.pl dostarczamy kurierem.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
* czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
* czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży wraz z regulaminem, dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ADT zaleca sporządzić protokół szkodowy.


Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
a) Przed wydaniem towaru Klientowi:
- Przelew na rachunek bankowy ADT
- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

b) W momencie odbioru towaru:
- Gotówkę w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu ADT ul. Piastowska 15, Bielsko-Biała.
- Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. ADT może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez ADT jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaży na raty).
3. ADT może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez ADT na piśmie pod rygorem nieważności.
4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zwrot towaru

1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni od daty wydania rzeczy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu: RMZ. Numer ten można uzyskać poprzez handlowca realizującego zamówienie - telefonicznie. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce.
4. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był‚ zakup zwracanego sprzętu.
6. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

  1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

7. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
8. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był‚ w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół‚ i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem wskazanego kuriera na adres: ADT ul. Piastowska 15, 43-300 Bielsko-Biała, na koszt firmy ADT lub nie odbierać przesyłki.
9. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
10. ADT nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji
1. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa ADT. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka, wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji wskazane jest aby klient telefonicznie (33 812 44 54), poprzez pocztę (adres sklepu) lub e-mail (serwis@adt.com.pl) zgłosił reklamacje. Zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA.
3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 48 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
4. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o pilny kontakt z obsługą serwisu i o wstrzymanie wysyłki paczki.
5. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności: monitory, zestawy komputerowe, notebooki).
6. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.
7. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
8. Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
9. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji, dokumentu zakupu lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy. W przypadku braku dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie ADT możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został‚ zakupiony w firmie ADT i czy podlega naprawie gwarancyjnej.
10. Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
* klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt firmy ADT za pośrednictwem wskazanej firmy spedycyjnej. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt firmy ADT.
* klient hurtowy wysyła sprzęt na własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej; po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy ADT.

11. Dział serwisu i RMA nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.
12. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ADT wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, ADT jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Serwis
1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
ADT - SERWIS
ul. Piastowska 15
43-300 Bielsko-Biała
2. Kontakt z serwisem
Dział napraw zestawów komputerowych:
serwis@adt.com.pl
tel. 33 812 44 54

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.adt.com.pl / www.privtech.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
3. Regulamin Sklepu Internetowego ADT nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl